ورزش و دیابت

ورزش و دیابت

ورزش، گلوكز و گليكوژن را در داخل ماهيچههاي بدن ميسوزاند ( اين پديده در صورتي رخ ميدهد كه ديابت كنترل شده باشد). در حين و بعد از ورزش ، قندخون وارد ماهيچهها ميگردد و سطح گلوكز و گليكوژن را به حد طبيعي ميرساند. وجود برنامههاي منظم ورزشي در افراد ديابتي عملکرد انسولين را تنظیم میکند. ورزش بيماران ديابتي بايد بصورت تمرينهاي هوارسان (آیروبيك) باشد. تمرينهاي هوا رسان به فعاليتهايي گفته ميشود كه با مصرف زياد اكسيژن توأم باشند.

اين نوع تمرينها دستگاههايي را كه براي سلولهاي بدن اكسيژن تهيه ميكنند، فعال ميسازند. به دنبال انجام تمرينهاي هوارسان تغييرات سودمند و مفيدي در ريهها ، قلب و رگهاي خوني پديد ميآيد. با انجام تمرينات هوارسان ، بدن هواي بيشتري را به داخل ريهها منتقل ميكند. به طور معمول تمرينهاي هوارسان به فعاليتهاي استقامتي گفته ميشود كه به سرعت زياد نياز ندارد.

بهترين تمرين هوارسان ، دويدن در مسافتهاي طولاني و با آهنگ آرام است.تمرينهاي ديگر شامل اسكي ، صحرانوردي ، شنا ، دويدن آرام ، دوچرخهسواري پياده روي و هستند.

 

فوايد برنامه منظم ورزشي براي افراد ديابتي

     1.  كنترل بيماري ديابت

در ورزشهاي درازمدت مشاهده شده است كه حساسيت سلولها به انسولين افزايش مييابد. اين امر در بهبود وضعيت ديابت بخصوص در افراد غيروابسته به انسولين بسيار با اهميت است. ورزش اگر در شرايط مناسب صورت گيرد يعني بيماري قندخون نسبتاً كنترل شده داشته باشد، غلظت گلوكز پلاسما را ثابت نگه ميدارد. علت اين پديده توازن بين برداشت گلوكز توسط عضلات و توليد متقابل گلوكز در كبد است.

2.كنترل وزن و كاهش وزن

يك برنامه صحيح كنترل قندخون در افراد ديابتي غيروابسته به انسولين به كاهش وزن آنها كمك ميكند. كاهش وزن ناشي از ورزش، باعث كاهش بافت چربي ميگردد، بنابراين مقاومت به انسولين در سلولها كاهش مييابد و به اين ترتيب مصرف داروهاي خوراكي پايينآورنده قند خون كم ميشود. با انجام ورزشهاي برنامه ريزي شده ، بافت چربي كاهش يافته و توده عضلاني افزايش مييابد.

3.آمادگي عضلاني

ورزش مناسب، تناسب عضلات را بالا ميبرد. تحقيقات نشان داده است كه انقباضات عضلاني و عمل انسولين هر دو با هم مصرف گلوكز در طول ورزش را زياد ميكنند.

4.كاهش نياز به داروهاي خوراكي و انسولين

همراه با كنترل مطلوب قندخون و انجام تمرينات ورزشي مرتب، مصرف قرصهاي خوراكي در برخي افراد ديابتي غيروابسته به انسولين كم ميشود و در بيماران ديابتي دريافت كننده انسولين نيز به علت وضعيت مطلوب متابوليك، ميزان انسولين تزريقي كاهش مييابد. مطالعات نشان داده است كه در ماههاي اوليه شروع برنامه هاي ورزشي، انسولين تزريقي گاهي تا 20% يا حتي بيشتر كاهش مييابد.

5. اعتماد به نفس بيشتر

به نظر ميرسد احساسات افراد ديابتي تا حدي نيز به حفظ قند خون در سطح طبيعي وابسته باشد. بيشتر افراد ديابتي احتمالاً ناراحتي و از دست دادن كنترل احساسات را همزمان با سطح قندخون بسيار بالا يا بسيار پايين تجربه كردهاند. هنگامي كه غلظت قندخون در حد طبيعي است، احساسات در اين افراد تا حد زيادي بهبود مييابد. احساس بهبودي با فعاليتهاي ورزشي مداوم و ورود اين برنامه در زندگي افراد پديد خواهد آمد.

6. تحمل تنشهاي عصبي

ورزش وسيله موثري براي مبارزه با تنش (استرس) هاي عصبي است. هنگام ورزش موادي به نام آندورفين در خون ترشح ميگردند كه موجب تسكين درد و آرامش رواني ميشوند.


حرکت درمانی، ورزش درمانی، حرکات اصلاحی، آب درمانی، رژیم و تغذیه ورزشی زیر نظر دکتر حمزه اکبری دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی متخصص ورزش درمانی در مجموعه پزشکی ورزشی سی وان با کادر مجرب دانشگاهی انجام میگیرد.
درمان دیسک کمر دیسک گردن آرتروز درد زانو اسکولیوزیس کایفوزیس لوردوزیس پای پرانتزی پای ضربدری بیماری های مزمن نظیر دیابت چاقی و مشکلات قلب و عروق و همچنین بیماری هایی نظیر ام اس فقط با آموزش ورزش درمانی و آب درمانی در این مرکز صورت میگیرد.
sayone_1@
www.ssmc.ir
22854455
22885780


طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان