تیلت لگن

تیلت های لگن یا پلویک

تیلت جلویی لگنی (تیلت قدامی لگنی)  Anterior pelvic tilt

تیلت پشتی لگنی (تیلت خلفی لگنی)  Posterior pelvic tilt

تیلت طرفی لگنی (تیلت جانبی لگنی)     Lateral pelvic tilt

 

پلویس (Pelvis) ممکن است نسبت به مفاصل ران به طرف جلو یا عقب دچار چرخش شود. چرخش لگن به جلو، حول محور مفاصل ران به عنوان تیلت جلویی(قدامی) نامیده می شود. اگر لگن به طرف عقب بچرخد، تیلت پشتی (خلفی) گفته می شود.

 

عضلاتی که پلویس (لگن) را در راستای جلویی-پشتی حفظ و حمایت می کنند شامل:

-عضلات شکمی به سمت بالا

-عضلات اکستانسور کمری به سمت بالا

-عضلات فلکسور ران به طرف پایین

-عضلات اکستانسور ران به طرف پایین

 

تیلت جلویی لگنی (تیلت قدامی پلویک)    Anterior pelvic tilt

 معمولا گفته میشود که در تیلت جلویی لگن یک تمایل به لوردوز کمری بوجود می آید که باعث فشار بر مفاصل فاست و لیگامان طولی جلویی می شود.

عضلاتی که در تیلت قدامی لگن دچار اختلال می شوند عبارتنداز:

-کوتاهی عضلات اکستانسور کمری

-ضعف عضلات شکمی

-ضعف عضلات اکستانسور ران

-کوتاهی عضلات فلکسور ران

 

بنابراین درمان تیلت قدامی لگن(Anterior pelvic tilt) باید با توجه به مشکل در جهت تقویت عضلات ضعیف و کشش عضلات کوتاه شده باشد.

 

تیلت پشتی لگنی (Posterior pelvic tilt)

چرخش پلویس به عقب حول محور مفاصل ران، تیلت پشتی لگنی نامیده می شود. در این ارتباط دو نوع پاسچر مطرح است که باعث اکستانسیون مفصل ران و ضعف عضلات فلکسور ران (ایلیوپسواس) می گردد.

 

این دو وضعیت (پاسچر) عبارتنداز:

-پاسچر فلت بک یا پشت صاف (Flat-back posture)

-پاسچر نوسان به پشت (Sway-back posture)

 

در پاسچر فلت بک (Flat-back posture) دو ناحیه توراسیک و لومبار صاف و فاقد قوس هستند که همراه با جلو آمدگی سر (Forward-head) است.

 

در پاسچر نوسان به پشت (Sway-back posture) تیلت پشتی لگنی (چرخش پلویس به عقب)، تمایل پلویس به جلو و با حرکت ناحیه فوقانی تنه به طرف عقب مشخص می شود. این حالت همراه با صاف بودن کمر در قسمت تحتانی آن و کایفوز وسیع تا ناحیه فوقانی کمر می باشد.

 

تمایل پلویس به جلو یا عقب نباید با تیلت پلویک (pelvic tilt) که در ارتباط با چرخش پلویس است اشتباه گردد. در تیلت جلویی پلویک (Anterior pelvic tilt)، چرخش پلویس به طرف جلو، حول محور مفاصل ران ایجاد می شود. در تیلت پشتی پلویک (Posterior pelvic tilt)، چرخش پلویس به سمت عقب، حول محور مفاصل ران اتفاق می افتد.

مثلا در Sway-back posture یک تمایل پلویس به جلو اتفاق می افتد که همراه با پوستریور پلویک تیلت است.

 

تیلت طرفی لگنی (تیلت جانبی لگنی)     Lateral pelvic tilt

تیلت طرفی ممکن است به راست یا چپ باشد که در آن صورت لگن یک سمت بالاتر از دیگری قرار می گیرد.

 

مجموعه کمری-لگنی-رانی (Lumbopelvic-Hip Complex)

عملکرد مفاصل لگن (دو مفصل ساکروایلیاک و سیمفیزیس پوبیس) به یکدیگر وابسته‌است، به طوری که اختلال در عمل هر یک از این مفاصل، می‌تواند باعث بروز مشکل در دیگری گردد. ازطرفی، در فعالیت‌های روزمره مفاصل لگن در یک ارتباط نزدیک با مفاصل بین مهره‌ای پشتی کمری (بیشتر درارتباط با مهره‌های چهارم و پنجم با یکدیگر و مهره پنجم با ساکروم) و مفاصل هیپ (Hip joints) هستند و بدین ترتیب مجموعه کمری-لگنی-رانی (Lumbopelvic-Hip Complex) را به عنوان یک واحد مکانیکال ایجاد می‌کنند.


طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان