گالری تصاویرفیلتر گالری تصاویر

نمای مجموعه بازتوانی ورزشی سی وان

SayOne Sport Rehab front view

نمای حیاط سی وان

SayOne top view

پذیرش

(Reception)

سالن ورزش درمانی

Exercise therapy center

بخش حرکت اصلاحی

Corrective Exercise center

سالن ورزش درمانی

SayOne Exercise therapy center

بخش آب درمانی سی وان

SayOne Hydrotherapy center

بخش آب درمانی سی وان

SayOne Hydrotherapy center

بخش آب درمانی سی وان

SayOne Hydrotherapy center

ورزش های اصلاحی

Corrective Ex

ورزش های اصلاحی

Corrective Ex

مدیریت وزن

Growth & weight gain

بازتوانی سکته مغزی

C.V.A Physical Rehab

کمر درد، دیسک کمر و ورزش

Low back pain, discopathy and Exercise

دیسک گردن

Cervical discopathy Rehab

زانو پرانتزی / درد و آرتروز زانو

Genu varum Exercise therapy

درد شانه

Frozen shoulder - Impingement syndrome

دوره تربیت مربی ویژه ورزش سالمندی

Sport Science Research Institute

پسر، 16 ساله، ;کایفوزیس، ماه دوم ورزش درمانی

Kyphosis

همراهان سی وان

SayOne Clients

دیسک کمر / دیسک گردن / درد شدید ستون فقرات

Lumbar & Cervical discopathy

اسکولیوز ناشی از جمله دیسک کمر

Scolisis

شانه نابرابر - شانه افتاده

Shoulder unlevel- droped

پارکینسون - تنگی کانال نخاعی کمری

Parkinson - Lumbar spinal stenosis

دیسک کمر - تنگی کانال نخاعی، کمر

Lumbar discopathy - Spinal stenosis

دیسک کمر - درد سیاتیکی

Lumbar discopathy - Sciatica pain

دیسک کمر - اسکولیوزیس لومبار، لگن نابرابر

Lumbar discopathy - Scoliosis

کمر درد - نوروپاتی دیابتیک

Sayone Diabetic neuropathy

شانه یخ زده،فروزن شولدر - تاندونیت دو سر بازویی

Sayone Frozen shoulder - Biceps tendinitis

درد مزمن کمر / بی حسی در کف پا / اسپاسم ساق پا

Chronic low back pain, Lumbar Spinal stenosis


طراحی و برنامه نویسی توسط دپارتمان انفورماتیک شرکت بین المللی رکسان